top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden RHCS – Ronny Hamblok Consultancy Services V1.0:  www.rhcs-consult.com/algemenevoorwaarden

1. Definities: RHCS: Ronny Hamblok, Tereykenstraat 51, 3800 St-Truiden, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE 0788.459.649, e-mail: rhcs@outlook.be
De Klant: eenieder die een overeenkomst sluit of een beroep doet op RHCS voor het leveren van diensten en/of producten en/of het uitvoeren van een opdracht.
De Klant-consument: de Klant die natuurlijk persoon is en handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen en dus uitsluitend voor privédoeleinden. Diensten: Alle diensten die worden uitgevoerd door RHCS, Zoals: Opstellen van een EPC, asbestinventaris, consultancy opdrachten. Producten: alle goederen die worden verkocht door RHCS. Opdracht: de taak, missie en/of doelstelling van RHCS in het kader van de Overeenkomst met de Klant.

2. Toepassing: 2.1. De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, met RHCS, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden (hierna: "AV") en deze te aanvaarden. Onderhavige AV maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen RHCS en de Klant, met uitsluiting van de eigen AV van de Klant. Informatie in eventuele brochures, posters, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben een louter beschrijvend doel en binden RHCS niet. 2.2. De Overeenkomst (ingezonderd deze AV) wordt bewust aangegaan door de Partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de Overeenkomst, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 2.3. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van RHCS. Afwijkingen gelden enkel voor de Opdracht/Overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen dus niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige Opdrachten/Overeenkomsten. 2.4. Het eventueel in gebreke blijven van RHCS om uitvoering te eisen van de bepalingen van de Overeenkomst(en), impliceert geen afstand van of verzaking aan de bepalingen van de Overeenkomst. 2.5. RHCS behoudt zich het recht voor om de AV op ieder moment te wijzigen voor toekomstige Overeenkomsten. Voor lopende Overeenkomsten kan RHCS de AV wijzigen, indien daartoe een geldige reden bestaat (o.m. om te conformeren aan wetswijziging). De meest recente AV zijn steeds raadpleegbaar op de website van RHCS (www.rhcs-consult.com/algemenevoorwaarden). 2.6. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Indien een bepaling is aangetast met de nietigheid, wordt die vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen. 2.7. De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat RHCS gebonden is door middelenverbintenissen, en nooit tot resultaatsverbintenissen.

3. Offertes en prijzen: 3.1. Alle offertes hebben enkel betrekking op Producten en/of Diensten zoals ze woordelijk zijn omschreven. Offertes zijn geldig gedurende één maand, tenzij expliciet anders vermeld. Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, andere belastingen en kosten. 3.2. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in de offerte binden RHCS niet. De ondertekenaar van een offerte voor de Klant wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat RHCS dienaangaande verdere inlichtingen dient op te vragen. 3.3. De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte of bij gebrek aan offerte, bij ondertekening van de Overeenkomst. Indien die bevestiging of ondertekening ontbreekt, dan geldt de uitvoering van de Overeenkomst zonder protest en/of de factuur als bestaan van de Overeenkomst. 3.4. RHCS heeft het recht om de in de offerte overeengekomen prijzen te wijzigen, indien hiervoor een geldige en objectief te verantwoorden reden bestaat die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was, zoals onder meer, maar niet uitsluitend: een bijkomende verplichting uit de wet of regelgeving, valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen of verzekeringspremies of een algemene stijging van prijzen en kosten. In het bijzonder bij langlopende opdrachten (d.i. méér dan één jaar), kan de prijs na de verjaardag van de aanvang van de Overeenkomst aangepast worden, omwille van geldige en objectief te verantwoorden redenen. 3.5. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten en/of Overeenkomsten. Een samengestelde prijsopgave in de offerte verplicht RHCS geenszins tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 3.6. RHCS is gerechtigd een voorschot te vragen. 3.7. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is RHCS gerechtigd een betalingswaarborg te eisen, indien aanwijzingen bestaan van wanbetaling. Bij gebrek aan een waarborg kan RHCS de Overeenkomst beëindigen lastens de Klant per aangetekend schrijven, zonder dat de Klant hierdoor het recht verwerft op een schadevergoeding. 3.8. Gebrek aan (onmiddellijk) protest tegen een gedeeltelijke betaling van de Klant kan nooit uitgelegd worden als een aanvaarding daarvan door RHCS.

4. Facturatie: 4.1. Door het aanvaarden van de offerte, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door RHCS.

5. Betaling: 5.1. Betaling geschiedt via overschrijving, zonder aftrek of verrekening, binnen de 5 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld.
5.2. Bij onvolledige en/of laattijdige betaling, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding (voor onder meer achternageloop en administratieve kosten) van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van 50 euro per factuur. Bij wanbetaling worden ook alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. 5.3. Protest van factuur dient, op straffe van verval, schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum. 5.4. Bij wanbetaling heeft RHCS het recht om verdere prestaties op te schorten tot volledige betaling van hoofdsom, interesten en kosten zonder verhaal vanwege de Klant. Ingeval van blijvende wanbetaling in hoofde van de Klant, 15 dagen na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, heeft RHCS het recht om de Overeenkomst te ontbinden lastens de Klant. Alle, zelfs niet-vervallen facturen worden van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De Klant is daarnaast gehouden de door RHCS geleden schade te vergoeden. Betaalde voorschotten kunnen desgevallend verrekend worden.

6. Duur en termijnen 6.1. De aanvang en duur van de Overeenkomst wordt beschreven in de offerte of in de Overeenkomst. De Overeenkomst eindigt van rechtswege wanneer de Opdracht is afgerond, alsook bij het overlijden, kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Klant, behoudens andersluidend beding, zonder dat de Klant recht heeft op een schadevergoeding. RHCS behoudt zich het recht voor om alle geleverde prestaties te factureren. 6.2. RHCS neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Echter, de vooropgestelde, al dan niet bevestigde, (lever)termijnen zijn louter indicatief en niet bindend en dus geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van RHCS t.o.v. de Klant. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding voor de Klant noch tot ontbinding van de Overeenkomst.

7. Voortijdige beëindiging: 7.1. Indien een Opdracht of bestelling door of lastens de Klant lopende de uitvoering wordt geannuleerd, of indien de Klant zijn verplichtingen (herhaaldelijk) niet nakomt, is de Klant gehouden tot betaling van alle tot op dat ogenblik geleverde Diensten en vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van RHCS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd (bv. - maar niet beperkt tot - doordat op het tijdstip van annuleren andere processen (bv. bestellingen bij toeleveranciers) lopen die niet meer kunnen stopgezet worden). 7.2. Indien een Klant niet op een afspraak verschijnt zonder hierover minimum 2 werkdagen vooraf schriftelijk te hebben gecommuniceerd, behoudens ingeval van bewezen overmacht, is de Klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 50,00 euro (voor tijdsverlies, voorbereiding en eventueel verplaatsing) bovenop de reeds geleverde prestaties door RHCS, zonder afbreuk te doen aan het recht van RHCS om een hogere schade aan te tonen en te vorderen. 7.3. De handelingen hierboven vermeld (in artikel 7.1. en 7.2.) worden daarenboven beschouwd als een ernstige wanprestaties in hoofde van de Klant op basis waarvan RHCS de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen via eenvoudige schriftelijke communicatie, zonder dat de Klant enig recht heeft op schadevergoeding.

8. Uitvoering van de Overeenkomst: 8.1. Indien en voor zover nodig voor de goede uitvoering van de Overeenkomst, heeft RHCS het recht om bepaalde werkzaamheden die nodig zijn voor de Opdracht te laten uitvoeren door derden. 8.2. Indien zich tijdens het uitvoeren van de Opdracht omstandigheden voordoen die niet voorzienbaar waren voor RHCS of die toe te rekenen zijn aan de Klant, en een uitbreiding (wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) impliceren van de in de offerte beoogde en overeengekomen Opdracht, kan RHCS het hieruit ontstane meerwerk op basis van gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening brengen.

9. Aansprakelijkheid: 9.1. De Diensten van RHCS worden in eer en geweten en te goeder trouw aan de Klant geleverd. RHCS is slechts aansprakelijk voor bewezen opzettelijke of zware fout (of die van haar aangestelden en/of uitvoeringsagenten). 9.2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van RHCS beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: winstderving of verlies van inkomsten, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, gemiste subsidies, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies of beschadiging van gegevens, winst, tijd inkomsten, verlies van klanten, ongeacht de oorzaken hiervan. 9.3. Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. Schade als gevolg van een handeling van RHCS op verzoek of met goedkeuring (zelfs impliciete) van de Klant valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. 9.4. De aansprakelijkheid van RHCS, ongeacht de juridische grondslag, voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is daarenboven beperkt tot de waarde van de Overeenkomst, en steeds tot bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke beroepsaansprakelijkheid door RHCS afgesloten, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij RHCS. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat de dekkingen redelijk en evenredig zijn aan het nadeel dat de Klant voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst. 9.5. De Klant vrijwaart RHCS daarenboven voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 9.6. Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen heeft betrekking op aansprakelijkheid voor het opzet of de grove fout van RHCS of haar aangestelden en lasthebbers, noch worden de bepalingen bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.

10. Klachten: 10.1. Een eventuele klacht moet gedetailleerd, gemotiveerd en per aangetekend schrijven worden meegedeeld binnen zeven kalenderdagen na uitvoering van de Dienst en/of levering van het Product, op straffe van onontvankelijkheid. 10.2. Eventuele klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting. 10.3. Elke ontvankelijke klacht wordt inhoudelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, heeft RHCS het recht om de betreffende Dienst en/of Product opnieuw te leveren of te herstellen op eigen kosten, dan wel de kosten van betrokken Dienst en/of Product geheel of gedeeltelijk te crediteren. Door het voldoen aan één van deze verplichtingen zal RHCS volledig zijn gekweten. 10.4. Voor Producten hangt de garantietermijn af van de fabrikant. RHCS legt alle ernstige klachten over Producten voor aan de fabrikant wiens beslissing bindend is.

11. Overmacht: 11.1. Indien RHCS de Overeenkomst tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: ziekte, ongevallen, oorlog, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege en pandemieën heeft RHCS het recht de Overeenkomst tijdelijk op te schorten respectievelijk te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant.

12. Verzending en eigendomsoverdracht: 13.1. Alle verzendingen gebeuren volledig op risico van de Klant. Indien gewenst kan de klant opteren om verzendingen aangetekend te laten gebeuren, in voorkomend geval worden deze kosten extra doorgerekend.

13. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten: 13.1. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 13.2. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Niets in de AV kan worden opgevat of uitgelegd als een overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Materialen die worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst blijven eigendom van RHCS.

14.Privacy: 14.1. RHCS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 14.2. Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet alle privacy-bepalingen van RHCS. Deze zijn terug te vinden op (www.rhcs-consult.com/privacybeleid)

15. Rechtskeuze Op deze AV, alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen. In voorkomend geval zal er voorrang worden gegeven aan bemiddeling om een geschil te beslechten.

AV RHCS versie 1.0

bottom of page