top of page

Privacy Verklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons

Privacy beleid

Het respecteren van uw privacy als klant of als bezoeker van deze website is belangrijk voor ons. Dit betekent dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Met deze privacy verklaring willen we u dan ook op de hoogte brengen hoe met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

GDPR

In mei 2016 zijn nieuwe regels voor de bescherming van persoonsgegevens vastgesteld die Europa klaarmaken voor het digitale tijdperk. Verordening (EU) 2016/679 ook wel gekend als GDPR bepaalt de wetgeving die uw rechten regelt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bijkomende verklaringen en bepalingen

De betrokkene, dat bent u, de natuurlijke persoon die deze website bezoekt of gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens zijn alle gegevens die op u betrekking hebben: dat kan uw naam zijn, uw email adres, maar ook uw contacten met ons, uw voorkeuren met betrekking tot bepaalde diensten, of wat u ons in een contactformulier hebt meegedeeld. Wat we met uw persoonsgegevens doen, is ze verwerken. Dat gaat van opvragen, opslaan tot gebruiken voor specifieke doeleinden.

RHCS is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens.

Volgende gegevens kunnen verwerkt worden:

- Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever. Meer bepaald naam, adres, vast of mobiel telefoonnummer en het email adres.

Volgende gegevens kunnen bewaard worden:

- Identiteitsgegevens van de klant / opdrachtgever. Meer bepaald naam, adres, vast of mobiel telefoonnummer en het email adres.

- Een technisch dossier in kader van de EPC regelgeving zoals bepaald in het vigerende inspectieprotocol

We geven uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming door aan derden, of op basis van een wettelijke verplichting of een rechterlijke, administratieve beslissing.

Wat zijn de verwerkingsdoeleinden?

RHCS verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

- Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op RHCS rusten;

- In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken;

RHCS verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

Wat zijn de rechtsgronden van de verwerking?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Bewaarperiode en beveiliging van uw persoonsgegevens

RHCS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

RHCS hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


RHCS neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls,  om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.


In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van RHCS gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal RHCS onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal RHCS u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Rechten van de betrokkene

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.


2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.


3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden. Tenzij dit in tegenstrijd is met andere wettelijke bepalingen en verplichtingen van RHCS.


4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.


5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.


6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.


7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: rhcs@outlook.com.

Wijzigingen en vragen ivm ons privacy beleid

Er wordt naar gestreefd dit privacybeleid stabiel te houden. Toch kan het om diverse redenen nodig zijn om uitzonderlijk dit privacybeleid te wijzigen. Controleer daarom deze pagina geregeld op wijzigingen.
Indien u nog bijkomende vragen heeft ivm dit privacy beleid kan u ons contacteren:
- email: rhcs@outlook.be
- mobiel: 0479924200

bottom of page